Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid 


  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst inzake verhuring van items tussen Cachet BVBA (hierna “Cachet”), met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Bouvierstraat 14, Bus 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0713.610.291 en de klant.


  1. De algemene voorwaarden hebben voorrang op de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten. 


  1. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en zal deze ongeldige of onafdwingbare bepaling worden beschouwd als gewijzigd in de mate dat dit nodig is om ze uitvoerbaar te maken, waarbij de wijziging zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.


  1. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.


  1. Het niet aandringen op de uitvoering van enige bepaling van deze algemene voorwaarden door Cachet kan niet worden opgevat als een afstand van een recht of een beperking daarvan. Afstand van één bepaling heeft in ieder geval geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 


 1. Prijs, waarborg en betaling


  1. De huurprijs van ieder item staat vermeld op de website en is steeds uitgedrukt in euro en berekend per dag. Transportkosten worden desgevallend apart berekend en vermeld. 


  1. Voorafgaand aan de ingebruikname van het gehuurde item en behoudens schriftelijk anders overeengekomen, is de klant ertoe gehouden aan Cachet een waarborg te betalen gelijk aan 100% van de huurprijs van het gehuurde item voor de in de bestelling voorziene periode. Deze waarborgsom wordt verrekend in de eindfacturatie.


  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Cachet betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de datum van de factuur.


  1. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke interestvoet vermeerderd met 5%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 10% per jaar, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van Cachet om een hogere schadevergoeding te vorderen. 


  1. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag worden tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. 


 1. Afhaling/Levering


  1. De klant haalt het gehuurde item af bij het depot van Cachet, gelegen te 9000 Gent, Dreef 20 en zal dit bij beëindiging van de huurperiode terug op deze locatie afleveren, behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen. Bij afhaling is de klant verantwoordelijk voor het gehuurde item van zodra dit het depot van Cachet heeft verlaten. 


  1. Indien schriftelijk overeengekomen, kan Cachet, dan wel een door haar aangestelde derde, instaan voor de levering van een gehuurd item. Bij dergelijke levering is de klant verantwoordelijk voor het gehuurde item van zodra dit op het leveringsadres werd gelost. Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon inzake het gehuurde item af te tekenen voor ontvangst. 


  1. De klant moet het gehuurde item bij afhaling/levering grondig inspecteren. Eventuele opmerkingen over vooraf bestaande schade of gebreken dienen door de klant terstond bij afhaling/levering en uiterlijk binnen de 12 uur na afhaling/levering schriftelijk aan Cachet te worden gemeld. Het gebruik van het gehuurde item door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan, zodat een melding van voorafbestaande schade die pas na ingebruikname wordt gedaan, niet meer ontvankelijk is. 


Gelet op artikel VI. 53, 12° van het Belgisch Wetboek Economisch Recht heeft de klant geen herroepingsrecht.


 1. Retour


  1. Behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen, brengt de klant uiterlijk 1 werkdag na afloop van de huurperiode het gehuurde item terug binnen bij Cachet of, in geval van overeengekomen ophaling door Cachet, stelt de klant het item op de overeengekomen locatie ter beschikking van Cachet, dan wel van een door haar aangestelde derde verantwoordelijk voor de ophaling.


  1. Bij laattijdige retour of terbeschikkingstelling voor ophaling wordt per dag vertraging en per gehuurd item de overeenstemmende huurprijs verder aangerekend aan de klant. 


  1. De klant staat in voor de teruggave van het gehuurde item in de staat zoals zij dit heeft ontvangen, welke geldig door Cachet wordt bewezen door de foto’s op haar website, onverminderd andere bewijsmogelijkheden. Cachet beschikt over een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van het gehuurde item om aan de klant haar bevindingen over te maken inzake schade aan of enige andere minderwaarde van het gehuurde item ten gevolge van de huur hiervan door de klant.  


 1. Aansprakelijkheid 


  1. De klant dient te waken over het gehuurde item en dit te gebruiken als een goede huisvader, telkens rekening houdend met en in functie van de concrete omstandigheden waarin het item zal worden gebruikt. Zo heeft de klant bijvoorbeeld de plicht om bij harde wind, neerslag, extreme warmte of koude en/of bij onveilige situaties, het gehuurde item afdoende te beschermen. De klant zal zo nodig instaan voor alle gebruikelijke verzekeringen van het gehuurde item voor de gehele duur van de huurperiode. 


  1. De klant staat in voor de teruggave van het gehuurde item in de staat zoals zij dit heeft ontvangen en is aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van het gehuurde item.


  1. Cachet benadrukt dat een verhuurd item enkel bedoeld is als rekwisiet en dus mogelijk niet geschikt is voor diens normale of oorspronkelijke functie. Het gebruik van het gehuurde item gebeurt geheel op eigen risico van de klant. Cachet kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen ten gevolge van dit gebruik. 


  1. De aansprakelijkheid van Cachet is in ieder geval beperkt tot maximaal de prijs van de overeenkomst, exclusief btw. 


 1. Overmacht


  1. Cachet is er niet toe gehouden om haar verplichtingen na te komen in geval van en voor de duur van de volgende situaties, die in haar hoofde als overmacht gelden: elke omstandigheid buiten de wil en controle van Cachet die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt, onder meer, begrepen: staking, brand,  overstroming, lock-out, embargo, epidemie, personeelstekort, tekortkomingen van leveranciers of onderaannemers, hacking van de IT infrastructuur, oorlog, tussenkomst van de overheid, etc. Indien de overmachtssituatie dermate is dat zij de verdere uitvoering van de overeenkomst nutteloos maakt, zal de overeenkomst als automatisch ontbonden worden beschouwd. 


  1. Indien Cachet gehinderd is door dergelijke overmacht, zal zij de klant hiervan in kennis stellen. 


 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


  1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomst die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 


  1. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.